Blog Image

SKOLUTVECKLING - fem förslag

Skolan kommer att vara helt avgörande för samhällets utveckling...

Här finns information om fem förslag på skolutveckling som förs fram under våren 2014 och inför valet den 14 september. Förslagen avser att inspirera och presentera högkvalitativa, konkreta och snabbt genomförbara åtgärder för svensk grundskolan årskurs 1 - 9. Huvudsyftet är att skapa ett gynnsamt läge för lärande och samhällsutveckling.

5. Hög lärarlön är god ekonomi!

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:17:45

Skolverket har i nuläget en betydande roll men kan i än högre grad stödja svensk skola. De bör ges ännu större utrymme att samordna sina resurser och tydligt ange riktning till en likvärdig skola med hög kvalitet och hög måluppfyllelse, vilket inkluderar en hög lön till duktiga lärare!

Hur länge ska svenska skolans resurser mata aktieägare eller vara födkrok för övriga kommunala verksamheter? Sluta nu! Här finns resurserna till högre löner. Avsatta och tilldelade resurser behövs inom skolan och för vår framtid. Att så sker bör tydligt ingå i Skolverkets arbetsuppgifter att agera och motverka snedfördelning och säkerställa skolans resurser.

Vi vet att det saknas manliga lärare och förebilder inom skolans värld. Även av den anledningen spelar lönen en avgörande roll. Hög lön kommer att göra skolan attraktiv och fler män kommer att träda in på arena!4. Godkänt – är skolans plikt!

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:16:06

Vi har skolplikt i Sverige men vilken är skolans plikt? Svaret är: Skolans plikt och ansvar är enormt stort! I skolan finns, tack vare skolplikten, individer med högst olika förutsättningar och bakgrund som MÅSTE mötas och tillåtas utvecklas på en hög nivå, både ur kunskaps och moraliskt perspektiv.

Svensk skola ger individuella betyg vilket betyder att individen måste få bra förutsättningar för en god skolgång inom skolans ramar.

I mötet mellan elever och lärare skapas upplevelser och dynamiska processer. Dessa kommer att ge resonanseffekter och kommer att påverka den riktning som eleven väljer att leva sitt liv som vuxen. Elevens framtida val kommer att påverkas positivt av god utbildning och hög lärarkompetens. Olikheter berikar och med rätt utnyttjande av ALLA SKOLANS RESURSER ges elever reella förutsättningar att nå goda kunskaper.

Att varje elevs prestationer ska vara godkända innan man tillåts ta sin examen är en självklarhet – vilket är skolans plikt!3. Kvalitetsarbete, personlig utveckling, fysisk träning – inom arbetstidsavtalet!

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:14:52

Kvalitetsarbete är en självklarhet inom alla sektorer med utvecklingskrav och förnyelsebehov. Struktur och innehåll ska spegla verksamheten samt göras kontinuerligt med fokus på elevens lärande. Sker inte utveckling sker avveckling, med automatik därför måste en verksamhet med stor potential och utvecklingskrav använda sig av tid på ett medvetet och självreflekterande sätt där beslut syns och tydliggörs.

Lärare undervisar med hela sin personlighet. Att tid avsätts för personlig utveckling och reflektion är en förutsättning för personligt växande. Personlig utveckling ger utrymme att själv besvara olika frågor liknande: Vad kan jag lära mig om mig själv så att min lärargärning och mina beslut får högsta möjliga kvalitet? Finns det tillfällen som gör mig osäker där jag behöver medvetandegöras om bemötandets orsaker och lösningar?

Fysisk träning och god kondition har en avgörande betydelse för gott utfört arbete därför är det viktigt att ett mindre tidsutrymme avsätts till detta inom arbetstiden.

Vi behöver lärare som är och lever sitt budskap och är reella och goda förebilder för eleverna, vilket inbegriper så många aspekter av att vara människa som är möjliga!

En lärarkår som har ett avtal där hög kompetens och kvalitetsarbete kompletteras med personlig utveckling och fysisk träning gör yrket attraktivt.2. Lär känna dig själv – in på schemat!

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:12:42

Varje reklambyrå vet att människor agerar inifrån, genom känslor och tankar. Vi behöver ha bättre koll vad som gör att vi agerar som vi gör för att kunna göra medvetna val.

Att stärka elevens inre drivkraft, den energi som gör ansträngningen värd att utföras skapar så mycket glädje och nyfikenhet för livet i stort. Det finns en stark koppling mellan självkännedom och insikten om den kraft som vi tar oss framåt med. Egna och högst personliga kunskaper och talanger har stor påverkan på våra liv. Men hur får vi reda på och hur vet vi vår egen kapacitet? Svar: Oftast vet vi, själva, innerst inne, vår kapacitet men vi behöver fokusera och under lugn och utan stress, lyssna inåt på vad vi själva verkligen känner, tänker och tycker. Schematid skapad för medveten och strukturerad reflektion leder till personlig utveckling vilket gör elever medvetna och ökar deras egna kunskaper om egna, högst personlig, känslor, tankar och handlingar påverkar deras livsval, nu och i framtiden. Känslan tar ut riktningen och tanken/förnuftet tar vid till handling som påverkar livet och förändrar. Självreflekterande arbete ökar förståelsen om egna talanger men också om tillkortakommanden.

Ett reflekterande synsätt kombinerat med moraliska insikter ger trampolineffekter i framtiden. Viktiga frågor inom Lär känna dig själv: Vad gör mig arg, ledsen, rädd eller glad? När blir jag avundsjuk? I vilka sammanhang tappar jag kraft? Hur upplever jag mig själv när jag törs vara mig själv? Hur ser jag på framtiden? Är det med oro eller med tillit? Vad vill jag skapa med mitt liv? Eller den eviga frågan: Vem är jag?

Varje individ har en stor utvecklingspotential som behöver upptäckas och undersökas. Frågorna är viktiga att ställa och ges egna svar… annars kommer någon annan att besvara dem vilka förmodligen kommer att vara felaktiga och vi riskerar att upprepa misstag, som vi gjort, som familjen gjort, som samhällen gjort istället för att gå vidare och förnya och växa inifrån.

Den kategori som är mycket lämplig som lärare inom blivande skolämnet Lär känna dig själv är fritidspedagogen vilken innehar en hög pedagogisk utbildning och kompetens.1. Ekonomi in på schemat…

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:09:43

Ekonomi och pengar är två av de starkaste drivkrafterna vi har i ett samhälle – vilket vår blivande framtid, d.v.s. eleverna, måste få gedigen utbildning och kunskap om. Ekonomi kan vid första tanken handla enbart om pengar, företagande eller samhällsbyggande men det handlar framförallt om värderingar, framtidstro, hög moral, tillit, ärlighet, kreativitet och om mängder av idéer och fackkunskaper.

Vad behöver vi människor för att kunna skapa oss ett samhälle som vilar på ekonomiska, goda ekologiska och filantropiska/sociala grunder? Vilka ekonomiska fallgropar kan vi människor göra på grund av okunskap och avsaknad av självinsikt? Vilka ekonomiska följder har lögner? Vilka konsekvenser har olika former av oegentligheter, t.ex. stölder, dels på det personliga planet, dels samhällsmässigt? Hur kan vi skapa oss en god privatekonomi och en god samhällsekonomi? Hur hänger dess giganter samman?

Pengar är neutrala men våra intentioner och val är starka maktfaktorer och påverkas av oss enskilda människor. Varje val vi gör har alltid en koppling till ekonomi i någon form och om detta måste utbildning ges. Det finns en högkvalitativ lärarkår inom skolan, nämligen: hem- och kunskapslärarna som, med iordningställande av kursplan kan axla detta ämne, i det närmaste, omgående.Vad eleven behöver nu för att skapa sig ett bra liv senare… fem förslag…

Skolutveckling Posted on Sat, January 25, 2014 12:01:54


Fem förslag för utveckling och förnyelse av en skola med grunden i demokrati och i ett land där det fria ordet är betydelsefullt…

1. Ekonomi – in på schemat!

2. Lär känna dig själv – in på schemat!

3. Kvalitetsarbete, personlig utveckling, fysisk träning – inom arbetstidsavtalet!

4. Godkänt – är skolans plikt!

5. Hög lärarlön är god ekonomi!